Soạn bài: Tập đọc: Thời khóa biểu

Câu 1: (trang 58 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Thời khóa biểu

Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ - buổi - tiết)

Em hãy đọc thời khóa biểu theo hàng dọc.

Trả lời:

Thứ tư:

- Buổi sáng: tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Nghệ thuật.

- Buổi chiều: tiết 1: Nghệ thuật ; tiết 2: Thể dục ; tiết 3 : Hoạt động tập thể

Câu 2: Đọc thời khóa biểu theo buổi (buổi - thứ - tiết) (trang 58 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc thời khóa biểu theo hàng ngang.

Trả lời:

- Buổi sáng : Thứ 5, tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Tự nhiên và xã hội.

- Buổi chiều : Thứ 6, tiết 1: Toán ; tiết 2: Tiếng Việt; tiết 3 : Hoạt động tập thể

Câu 3: Đọc và ghi lại số tiết học chính (ô màu hồng), số tiết học bổ sung (ô màu xanh), và số tiết học tự chọn (ô màu vàng). (trang 58 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

- Tiết học chính:

+ Tiếng Việt: 10 tiết

+ Toán: 5 tiết

+ Đạo đức: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học bổ sung:

+ Tiếng Việt: 2 tiết

+ Toán: 2 tiết

+ Thể dục: 1 tiết

+ Nghệ thuật: 3 tiết

- Tiết học tự chọn:

+ Tin học : 1 tiết

+ Ngoại ngữ : 2 tiết.

Câu 4: Em cần thời khóa biểu để làm gì? (trang 58 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Thời khóa biểu giúp gì cho em trong việc học tập và chuẩn bị bài mỗi ngày ?

Trả lời:

Thời khóa biểu giúp em sắp xếp thời gian hợp lí, biết chuẩn bị bài và đồ dùng học tập cho đúng.